taryfikator mandatów ITD

Załacznik do ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
Lp. Wyszczególnienie naruszen
Wysokosc
kary w zł
1 II III
1.
WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA
POTRZEBY WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ
WYMAGANEGO ZASWIADCZENIA LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZACYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY
1.1.
Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z
wyłaczeniem taksówek

8 000
1.2.
Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do
licencji

8 000
1.3. Wykonywanie transportu drogowego taksówka bez wymaganej licencji
3 000
1.4.
Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego
zaswiadczenia

2 000
1.5.
Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym
do zaswiadczenia

200
1.6.
Wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego przez
kierowce niebedacego obywatelem panstwa członkowskiego Unii
Europejskiej bez wymaganego swiadectwa kierowcy

1 000
1.7.
Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne
z naruszeniem obowiazku wyposaenia kierowcy w odpowiednie
dokumenty

500
1.8.
Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne
z naruszeniem warunków dotyczacych dokumentacji pracy kierowcy w
zakresie:

1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne 500
2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczacej pracy kierowcy 3.
wystawiania kierowcy zaswiadczenia poswiadczajacego jego
zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagan okreslonych ustawa
500 500
4. wystawiania oswiadczenia poswiadczajacego spełnienie wszystkich
wymagan okreslonych ustawa
500
2.
WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA
POTRZEBY WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZACYCH
ZEZWOLEN NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH
WARUNKÓW DOTYCZACYCH PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY
2.1.
Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego
zezwolenia

6 000
2.2.
Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków
okreslonych w zezwoleniu dotyczacych:

1. dni 2 000
2. godzin odjazdu i przyjazdu 500
3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków 3 000
2.3.
Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadajacego
odpowiednie zezwolenie bez obowiazujacego rozkładu jazdy

2 000
2.4.
Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów
regularnych pojazdem innym ni autobus

1 000
2.5.
Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie
odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla
danego rodzaju przewozu osób

500
2.6.
Pobieranie nalenosci za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat
podanym do publicznej wiadomosci przy wykonywaniu transportu
drogowego osób
300
2.7.
Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne
rzeczy bez posiadania w pojezdzie wymaganego zezwolenia

8 000
2.8.
Wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego lub
miedzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez
posiadania w pojezdzie wymaganego do zezwolenia certyfikatu
potwierdzajacego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczenstwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

8 000
2.9.
Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
wiecej ni 9 osób łacznie z kierowca z naruszeniem zakazu:

1. umieszczania lub uywania w pojezdzie taksometru 5 000
2. umieszczania na pojezdzie oznaczen z nazwa, adresem lub telefonem
przedsiebiorcy
5 000
3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urzadzen
technicznych
5 000
3. PRZEWÓZ KABOTAOWY
3.1.
Wykonywanie przewozu kabotaowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000
4.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEJAZD PO
DROGACH KRAJOWYCH
4.1.
Wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty
za przejazd po drogach krajowych*

3 000
* Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpoczecia kontroli
nie znajdowała sie w pojezdzie, a przedstawiona została w terminie
pózniejszym, nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty. To samo dotyczy
innej karty, która w chwili rozpoczecia kontroli nie znajdowała sie w
pojezdzie, a zakupiona została w dniu kontroli lub dniach nastepnych
4.2.
Wykonywanie przewozu drogowego z opłata uiszczona w wysokosci
niszej ni wymagana dla danego pojazdu samochodowego

1 000
4.3.
Wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełniona karta
opłaty za przejazd po drogach krajowych

1 000
5.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH PRZEWOZU YWYCH ZWIERZAT
5.1.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat przez kierowce lub
konwojenta nieposiadajacych kwalifikacji do transportu zwierzat
potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii

500
5.2.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat bez wyznaczenia
konwojenta zwierzat

500
5.3.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat bez sporzadzenia planu
trasy, jeeli przewóz trwał bedzie dłuej ni 8 godzin

1 000
5.4.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat z nieprawidłowo
sporzadzonym planem trasy, jeeli przewóz trwał bedzie dłuej ni 8
godzin

500
5.5.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat bez wymaganego
orzeczenia lekarza weterynarii potwierdzajacego, e zwierzeta nadaja
sie do transportu

500
5.6.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat bez wymaganego
swiadectwa zdrowia zwierzat

500
5.7.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat z przekroczeniem
dopuszczalnego czasu przewozu zwierzat

500
5.8.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat pojazdem
niedopuszczonym do przewozu zwierzat

1 000
5.9.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat pojazdem
niedopuszczonym do przewozu zwierzat danego gatunku

500
5.10.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat z niedopełnieniem
obowiazku powiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas
przewozu chorobie, zranieniu albo padnieciu transportowanego
zwierzecia

500
5.11.
Wykonywanie przewozu drogowego zwierzat z niedopełnieniem
warunków specjalnych okreslonych dla takiego przewozu

500
6.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
6.1. DOKUMENTY
6.1.1.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
nieprawidłowo sporzadzonym dokumentem przewozowym

500
6.1.2.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego zaswiadczenia ADR o ukonczeniu szkolenia

2 000
6.1.3.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
nieprawidłowo sporzadzona instrukcja pisemna dla kierowcy

100
6.1.4.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu
niektórych towarów niebezpiecznych

6 000
6.1.5.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego swiadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub
osłony

2 000
6.1.6.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej

6 000
6.1.7.
Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym
załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego
specjalnego zezwolenia

2 000
6.1.8.
Wykonywanie przewozu drogowego materiału promieniotwórczego bez
wczesniejszego uzyskania zatwierdzenia przez własciwa władze

2 000
6.2. SPOSÓB PRZEWOZU
6.2.1.
Wykonywanie przewozu drogowego cysterna towarów
niedopuszczonych do przewozu w cysternie

6 000
6.2.2.
Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych
do przewozu luzem

6 000
6.2.3.
Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesyłki towarów
niedopuszczonych do przewozu w sztukach przesyłki

6 000
6.2.4.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczacych zakazu ładowania razem

3 000
6.2.5.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
pojazdem z naruszeniem przepisów dotyczacych rozmieszczania i
mocowania ładunków

800
6.2.6.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczacych dopuszczalnego stopnia
napełnienia cysterny

4 500
6.2.7.
Wykonywanie przewozu drogowego materiałów reagujacych ze soba
niebezpiecznie, umieszczonych w sasiadujacych komorach cysterny

5 000
6.2.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem zanieczyszczonym pozostałosciami przewoonych uprzednio
w sztukach przesyłki towarów niebezpiecznych

1500
6.2.9.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
ilosciach przekraczajacych ilosci dozwolone

2 000
6.2.10.
Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów
niebezpiecznych z naruszeniem wymaganych srodków ostronosci przy
ich przewozie razem z artykułami ywnosciowymi, towarami
konsumpcyjnymi lub karma dla zwierzat

1 000
6.2.11.
Wykonywanie przewozu drogowego produktów ywnosciowych w
cysternach uywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych bez
zastosowania srodków zapobiegajacych zagroeniom zdrowia

3 000
6.3. POJAZD
6.3.1.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
nieodpowiednim do takiego przewozu pojazdem, cysterna lub
kontenerem

3 000
6.3.2.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
pojazdem bez wymaganych gasnic lub wyposażonym w gasnice
niespełniajace warunków okreslonych w umowie ADR

500
6.3.3.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
pojazdem bez wymaganego wyposażenia awaryjnego — za każdy
brakujacy element

100
6.3.4.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
nieprawidłowo oznakowanym pojezdzie lub zespole pojazdów,
cysternie, pojezdzie--baterii, kontenerze lub MEGC

— wymagana tablica lub tablicami barwy pomaranczowej 800
— wymagana nalepka lub nalepkami 400
— wymaganym znakiem lub znakami dla materiałów o podwyszonej
temperaturze
200
— wymaganym znakiem ostrzegajacym o gazowaniu 200
— wymaganym oznakowaniem punktu uziemiajacego Wskazane kary
podlegaja sumowaniu
200
6.3.5.
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów,
cysterna, pojazdem-bateria, kontenerem lub MEGC przeznaczona do
przewozu towarów niebezpiecznych z niezdjetymi lub z niezakrytymi
tablicami barwy pomaranczowej lub nalepkami

200
6.3.6.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
cysternie, kontenerze-cysternie, MEGC i pojezdzie-baterii bez
wymaganego dodatkowego oznakowania okreslonego w czesci 6
umowy ADR naniesionego na tabliczce lub zbiorniku

500
6.3.7. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
pojazdem nieodpowiadajacym warunkom okreslonym w swiadectwie
dopuszczenia pojazdu lub warunkom okreslonym w czesci 9 umowy
ADR
2000
6.3.8.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
kontenerze niespetniajacym wymagan okreslonych w czesci 6 i 7
umowy ADR
2 000
6.3.9.
Wykonywanie przewozu drogowego cysterna lub kontenerem do
przewozu luzem z pozostałosciami towaru niebezpiecznego na ich
zewnetrznej powierzchni

1 000
6.4. OPAKOWANIE
6.4.1.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego opakowania, w niewłasciwym opakowaniu lub w
opakowaniu nie-spetniajacym wymagan umowy ADR

3 000
6.4.2.
Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez
wymaganego oznakowania sztuki przesyłki lub sztuk przesyłek:

— brak wymaganego numeru rozpoznawczego materiału UN 1 000
— brak wymaganej nalepki lub nalepek 500
— brak innego wymaganego oznakowania 500
Wskazane kary podlegaja sumowaniu odrebnie dla kadego towaru 500
6.4.3.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczacych pakowania razem do sztuki
przesyłki

3 000
6.5. INNE NARUSZENIA
6.5.1.
Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego
nieprawidłowo sklasyfikowanego

6 000
6.5.2.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
niedopuszczonych do przewozu

10 000
6.5.3.
Niewyznaczenie, przez przedsiebiorce lub inny podmiot wykonujacy
przewóz towarów niebezpiecznych lub zwiazany z nim załadunek lub
rozładunek, doradcy do spraw bezpieczenstwa w transporcie towarów
niebezpiecznych

5 000
6.5.4.
Nieprzesłanie wojewodzie w ustawowo okreslonym terminie rocznego
sprawozdania z działalnosci przedsiebiorcy lub innego podmiotu
wykonujacego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub
zwiazanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku

5 000
6.5.5.
Nieprzeszkolenie osób innych ni kierowcy zatrudnionych przy
przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnosciach zwiazanych z
tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku

5 000
6.5.6. Niesporzadzenie lub niewłasciwe sporzadzenie planu ochrony w 5 000
zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
6.5.7.
Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w
miejscu publicznym lub poza obszarem zabudowanym, bez
wymaganego powiadomienia własciwych władz

1 000
6.5.8.
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przy
uyciu duego kontenera, niezdatnego do uytku z powodu istotnych
wad elementów konstrukcyjnych

1 000
6.5.9.
Postój pojazdu przewoacego towary niebezpieczne bez wymaganego
nadzoru

800
6.5.10.
Postój pojazdu przewoacego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia
hamulcem postojowym

500
6.5.11.
Uywanie ognia lub nieosłonietego płomienia w pojazdach
przewoacych towary niebezpieczne klasy 1, a take w ich pobliu oraz
podczas załadunku lub rozładunku tych towaró
w
2 000
6.5.12.
Naruszenie przepisów dotyczacych załadunku lub rozładunku towaru
niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z
pojazdów, które znajduja sie w odległosci mniejszej ni 50 m

1000
6.5.13.
Przewóz w jednostce transportowej przewoacej towary niebezpieczne
pasaerów innych ni załoga pojazdu

500
6.5.14.
Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania
ładunkiem lub wykonywania czynnosci ładunkowych towarów
niebezpiecznych, w pobliu, jak i wewnatrz pojazdu lub kontenera

500
6.5.15.
Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie
załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1 000
7.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH PRZEWOZU ODPADÓW
7.1.
Wykonywanie przewozu drogowego odpadów pojazdem
niezgłoszonym do zezwolenia

3 000
7.2.
Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych ni
niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia

6 000
7.3.
Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez
wymaganego zezwolenia

6 000
7.4.
Przewóz drogowy (wywóz) odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

6 000
7.5.
Przywóz drogowy (wwóz) odpadów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

6 000
7.6.
Przewóz drogowy odpadów tranzytem przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

6 000
8. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO SRODKÓW
SPOYWCZYCH I ARTYKUŁÓW YWNOSCIOWYCH SZYBKO
PSUJACYCH SIE
8.1.
Wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego swiadectwa
zgodnie z umowa o miedzynarodowych przewozach szybko psujacych
sie artykułów ywnosciowych i o specjalnych srodkach transportu
przeznaczonych do tych przewozów

2 000
9.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
9.1.
Przejazd pojazdem powodujacym hałas w stopniu przekraczajacym
dopuszczalny poziom

200
9.2.
Przejazd pojazdem wydzielajacym szkodliwe substancje w stopniu
przekraczajacym dopuszczalny poziom

300
10.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIAZKOWYCH
PRZERWACH I ODPOCZYNKACH
10.1.
Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu
przewozu drogowego:

a) o czas do jednej godziny 50
b) za kada rozpoczeta kolejna godzine 100
10.2.
Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu
drogowego:

a) o czas do jednej godziny 100
b) za kada rozpoczeta kolejna godzine 200
10.3.
Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy
przy wykonywaniu przewozu drogowego:

a) o czas powyej 15 minut do 30 minut 150
b) za kade nastepne rozpoczete 30 minut 200
10.4.
Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu
przy wykonywaniu przewozu drogowego:

a) o czas powyej 15 minut do jednej godziny 150
b) za kada nastepna rozpoczeta godzine 200
10.5.
Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie
dwutygodniowym przy wykonywaniu przewozu drogowego:

a) przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin 100
b) za kada nastepna rozpoczeta godzine 100
11.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH STOSOWANIA URZADZEN
REJESTRUJACYCH SAMOCZYNNIE PREDKOSC JAZDY, CZAS JAZDY I
POSTOJU
11.1.
1. Urzadzenie rejestrujace — tachograf:

a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposaonym w
urzadzenie rejestrujace
3 000
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
urzadzenie rejestrujace, które nie rejestruje wszystkich wymaganych
elementów
2 000
c) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
urzadzenie rejestrujace, które nie rejestruje jednoczesnie, ale oddzielnie,
danych dotyczacych okresów aktywnosci kierowców prowadzacych
pojazd
1 000
d) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
urzadzenie rejestrujace, które nie zostało poddane wymaganej kontroli
okresowej lub badaniu kontrolnemu
1 000
2. Ingerencja w urzadzenie rejestrujace:
a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
urzadzenie rejestrujace, do którego podłaczone zostały niedozwolone
urzadzenia dodatkowe
10 000
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
urzadzenie rejestrujace, które zostało odłaczone
3 000
c) samowolna ingerencja w prace urzadzenia rejestrujacego
zainstalowanego w pojezdzie, wskutek której nastapiła zmiana wskazan
urzadzenia w zakresie predkosci pojazdu, aktywnosci kierowcy lub
przebytej drogi
5 000
11.2.
Nieprawidłowe działanie urzadzenia rejestrujacego:

1. Nieuzasadnione uycie kilku wykresówek w ciagu tego samego 24-
go-dzinnego okresu — za kady dzien
200 maks.
2 000
2. Wykresówka zapisywana była za długo — za kada wykresówke
200 maks.
1 000
3. Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzedowym
czasem kraju rejestracji pojazdu — za kada wykresówke
100 maks.
1 000
4. Nieprawidłowe operowanie przełacznikiem grup czasowych
(selektorem) — za kada wykresówke
100 maks.
1 000
11.3.
Uywanie nieprawidłowych lub niewłasciwych wykresówek:
1. Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony
do danego typu urzadzenia rejestrujacego — za kada wykresówke
100 maks.
2 000
2. Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej — za kada
wykresówke
100 maks.
2 000
11.4.
Wykresówki
1. Nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzajacego fakt
nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiebiorstwie — za
kady dzien

500
2. Okazanie podczas kontroli w przedsiebiorstwie wykresówki, która
nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywnosci kierowcy — za
kada wykresówke

500
3. Okazanie podczas kontroli w przedsiebiorstwie wykresówki, która
nie zawiera adnych danych o okresach aktywnosci kierowcy — za
kada wykresówke

500
4. Okazanie podczas kontroli w przedsiebiorstwie wykresówki, na
której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez uycia urzadzenia
rejestrujacego, recznych, automatycznych lub półautomatycznych
zapisów predkosci, aktywnosci lub przebytej drogi — za kada
wykresówke

1 000
maks. 5000

5. Uywanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców, z wyjatkiem
przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taka moliwosc

1 000
6. Jednoczesne uywanie kilku wykresówek przez kierowce 1 000
7. Okazana podczas kontroli w przedsiebiorstwie wykresówka nie
zawiera przepisowych wpisów:

a) imienia lub nazwiska kierowcy
50 maks.
500
b) numeru rejestracyjnego pojazdu
50 maks.
500
c) miejsca lub daty poczatkowej uytkowania wykresówki
50 maks.
500
d) miejsca lub daty koncowej uywania wykresówki
50 maks.
500
e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczecia uytkowania pojazdu
50 maks.
500
f) stanu licznika kilometrów w chwili zakonczenia uytkowania
pojazdu Wskazane kary podlegaja sumowaniu
50 maks.
500
11.5. Brak wyciagu z planu pracy lub rozkładu jazdy 400
11.6.
Samowolna zmiana wskazan urzadzen pomiarowo-kontrolnych
zainstalowanych w pojezdzie przy wykonywaniu transportu drogowego
taksówka

1 000
12.105)
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH STOSOWANIA TACHOGRAFÓW
CYFROWYCH
12.1.
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposaonym w
cyfrowe urzadzenie rejestrujace

3 000
12.2.
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
cyfrowe urzadzenie rejestrujace, które nie zostało poddane kalibracji

1 000
12.3.
Kontynuowanie przez kierowce przewozu drogowego, po upływie
dopuszczalnego okresu kierowania, pojazdem z zepsutym lub
niewłasciwie działajacym cyfrowym urzadzeniem rejestrujacym

1 000
12.4.
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
cyfrowe urzadzenie rejestrujace bez wymaganego sprawdzenia
okresowego

1 000
12.5.
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaonym w
cyfrowe urzadzenie rejestrujace, do którego podłaczone zostały
niedozwolone urzadzenia dodatkowe wpływajace na jego niewłasciwe
funkcjonowanie

10 000
12.6.
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
wyposaonym w cyfrowe urzadzenie rejestrujace przez kierowce
nieposiadajacego własnej, wanej karty kierowcy

1 000
12.7.
Kontynuowanie przewozu drogowego przez kierowce bez wanej karty
lub z karta uszkodzona, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania
pojazdem

300
12.8.
Nieprawidłowe operowanie przełacznikiem cyfrowego urzadzenia
rejestrujacego umoliwiajacym zmiane rodzaju aktywnosci kierowcy —
za kady dzien

100 maks.
1 000
12.9.
Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowce, nieposiadajacego
wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty
kierowcy, jej niesprawnosci lub jej nieposiadania — za kady brakujacy
wydruk

100
12.10.
Naruszenie obowiazku wczytywania wymaganych danych z karty
kierowcy

500
12.11.
Naruszenie obowiazku wczytywania wymaganych danych z tachografu
cyfrowego

500
12.12.
Udostepnienie podczas kontroli w przedsiebiorstwie niepełnych danych
o okresach aktywnosci kierowcy — za kady dzien

300
12.13.
Nieudostepnienie podczas kontroli w przedsiebiorstwie danych
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy,
przechowywanych w przedsiebiorstwie — za kady dzien

500
12.14.
Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urzadzeniu
rejestrujacym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiebiorstwa

5 000
12.15.
Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urzadzenia
rejestrujacego zainstalowanego w pojezdzie

2 000
12.16. Niewyposaenie kierowcy w dostateczna ilosc papieru do drukarki cyfrowego urzadzenia rejestrujacego, wymagana na cały okres
wykonywania przewozu drogowego
500
13.
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZACYCH OKRESOWYCH OGRANICZEN RUCHU
POJAZDÓW NA DROGACH LUB ZAKAZU RUCHU NIEKTÓRYCH ICH
RODZAJÓW
13.1.
Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiazywania
zakazów lub ograniczen w ruchu wprowadzonych dla okreslonej
kategorii pojazdów ze wzgledu na uplastycznienie nawierzchni
bitumicznych

1 000
13.2.
Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiazywania
zakazów lub ograniczen ruchu okreslonej kategorii pojazdów

1 000